Incorporem la variable ambiental a projectes, plans i programes.
Inventaris, estudis d'avaluació, direcció d'obra i tramitació administrativa .